a&b comunicación

Política de Privacidade

Nesta sección queremos manterlle informado de todos os aspectos relacionados coa protección dos seus datos de carácter persoal e o seu uso neste Website, de acordo coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais (LOPD-GDD) e o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD). Os datos de carácter persoal facilitados a través do envío de e-mail almacenaranse nun arquivo automatizado baixo a responsabilidade de AeB Comunicación e Deseño S. C. coa finalidade de responder as súas consultas, xestionar a nosa relación comercial así como informarlle sobre servizos ou produtos que puidesen ser do seu interese. Evidentemente, non é obrigatorio achegar á súa consulta ou encargo máis información que a imprescindible para establecer contacto ou, no seu caso, unha relación comercial con vostede. Con todo, de non facilitarnos, polo menos, un número de teléfono ou dirección de correo electrónico, é posible que non podamos responder a calquera dúbida ou cuestión que Vd. queira facernos chegar. Salvo comunicación en contra pola súa banda, AeB Comunicación e Deseño S. C. poderá utilizar os datos persoais que Vd. Nos proporcione, tanto para o mantemento de contactos comerciais con Vd., como para remitirlle información actualizada e exclusiva sobre os nosos produtos e servizos. Igualmente, a web WWW.AEBCOMUNICACION.COM recolle as imaxes de usuarios de AeB Comunicación e Deseño S. C. que autorizaron a súa publicación. Lembrámoslle que o uso e tratamento que faga das devanditas imaxes deberá adecuarse ao RGPD e á LOPD-GDD, solicitando, entre outros requisitos, a autorización expresa dos seus titulares para calquera finalidade que non consista na súa mera visualización. Se Vd. é titular dalgunha imaxe, informámoslle do seguinte:

 • Que as imaxes obtidas da súa persoa en AeB Comunicación e Deseño S. C. integraranse nun tratamento que ten por finalidade a promoción publicitaria dos eventos de AeB Comunicación e Deseño S. C.. 

• A obtención e publicación das imaxes depende exclusivamente da súa vontade sen que a mera entrada no local implique o seu tratamento.

 • Vostede poderá exercitar os seus dereitos tal como estipula a LOPD-GDD e o RGPD ou revogar a autorización anteriormente citada escribindo a: Praza Maior ,11 Baixo CP. 32400 Ribadavia – Ourense.

 • Paralelamente, as imaxes solicitadas coa finalidade arriba exposta serán cedidas, previa autorización do seu titular, ás redes sociais facebook (www.facebook.com), twitter (www.twitter.com), instagram (www.instagram.com) e youtube (www.youtube.com) consistindo no tratamento dos teus datos persoais nestas concretas contornas conforme ás súas particulares políticas de privacidade

a. http://www.facebook.com/policy. php?ref= pf
b. http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
c. http://twitter.com/privacy 

d. https://help.instagram.com/519522125107875

No contexto deste tratamento debe ter en conta que AeB Comunicación e Deseño S. C. non pode dar de baixa os seus datos da rede social. O exercicio de calquera dereito deberá ser utilizado por Vd. mesmo. No caso de aparecer outras finalidades de uso, será convenientemente informado. Os datos que nos facilite serán tratados con confidencialidade e non serán cedidos nin revelados a ninguén. Responsable do tratamento: AeB Comunicación e Deseño S. C. Dirección responsable de seguridade: Praza Maior 11 Baixo CP. 32400 Ribadavia – Ourense. Email responsable de seguridade: contacto@aebcomunicacion.com Finalidade principal do tratamento: a finalidade será establecer, manter e xestionar a relación comercial e contractual. 

Dereitos de protección de datos: vostede pode revogar en calquera momento o consentimento outorgado para as actividades de tratamento de datos persoais por parte de AeB Comunicación e Deseño S. C., así como exercitar, se está interesado niso, os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación ou obxección ao tratamento de datos, portabilidade de datos, así como a non ser obxecto de decisións automatizadas. 

BASE LEXITIMADORA 

Os datos de carácter persoal facilitados a través desta web, incluído o envío de e-mail ou formulario de contacto, almacenaranse nun arquivo automatizado baixo a responsabilidade de AeB Comunicación e Deseño S. C. coa finalidade de responder ás súas consultas, xestionar a nosa relación comercial así como informarlle sobre servizos ou produtos que puidesen ser do seu interese, todo iso co amparo legal que outorga a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, o artigo 1258 do Real Decreto do 24 de xullo de 1889 polo que se publica o Código Civil e/ou Real Decreto do 22 de agosto de 1885 polo que se publica o Código de Comercio. Evidentemente, non é obrigatorio achegar á súa consulta ou encargo máis información que a imprescindible para establecer contacto ou, no seu caso, unha relación comercial con vostede. Con todo, de non facilitarnos, polo menos, un número de teléfono ou dirección de correo electrónico, é posible que non podamos responder a calquera dúbida ou cuestión que Vd. queira facernos chegar. 

Salvo comunicación en contra pola súa banda, AeB Comunicación e Deseño S. C. poderá utilizar os datos persoais que Vd. proporciónenos, tanto para o mantemento de contactos comerciais con Vd., como para remitirlle información actualizada e exclusiva sobre os nosos produtos e servizos. No caso de aparecer outras finalidades de uso, será convenientemente informado. 

Os datos que nos facilite serán tratados con confidencialidade e non serán cedidos nin revelados a ninguén. Os datos persoais que vostede proporcione a AeB Comunicación e Deseño S. C. poderán ser comunicados ás seguintes categorías de destinatarios: 

1. Terceiras partes ás que AeB Comunicación e Deseño S. C. está obrigada a transmitir información, como autoridades públicas, coa finalidade de dar cumprimento cos requirimentos das devanditas autoridades e a normativa aplicable, no seu caso. 

2. Empresas colaboradoras ou subcontratistas, coa finalidade de poder xestionar unificada e adecuadamente unha relación contractual complexa consistente en varios servizos diferentes. 

DEMANDAS DE EMPREGO 

A través da WEB WWW.AEBCOMUNICACION.COM

Os datos que Vd. voluntariamente selecciona e facilítanos no seu currículo profesional serán utilizados unicamente co fin de valorar a súa idoneidade para cubrir as nosas ofertas de emprego e facerlle chegar propostas de traballo, mesmo a través de e-mail. Estes datos trataranse confidencialmente e non serán cedidos a ninguén. Ademais,  Vd. ten dereito a exercer os dereitos establecidos na LOPD-GDD e o RGPD, así como revogar o seu permiso para a recepción de comunicacións a través de correo electrónico, dirixíndose á dirección arriba mencionada. 

Así mesmo, informámoslle que para valorar a posibilidade dunha relación laboral son imprescindibles os datos referentes á experiencia profesional e estudos cursados, polo que non é obrigatorio facilitar información adicional.

En todos os casos, a entrada de datos erróneos ou incompletos pode impedirnos contactar con vostede. Confiamos en que vostede se asegure de facilitarnos a información e os datos de carácter persoal de forma exacta e actualizada, e que nos autoriza a procesalos baixo as condicións mencionadas arriba.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Informámoslle que foron adoptadas todas as medidas de seguridade de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a protección dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda, tratamento e/ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da técnica, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos.

OUTRA INFORMACIÓN

De conformidade co artigo 12 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico o provedor de aloxamento deste sitio web, con quen  AeB Comunicación e  Deseño  S. C. ten contratado o preceptivo contrato de acceso por conta de terceiro e confidencialidade, segundo mandan os artigos 33 LOPD-GDD e 28 do RGPD, debe reter no seu servidor os datos de conexión e tráfico xerados polas comunicacións establecidas por un período de doce meses.

© A&B Comunicación. Todos os dereitos reservados