a&b comunicación

Aviso Legal

AeB Comunicación e Deseño S. C. é unha compañía española con domicilio na Praza Maior, 11 (Baixo) CP. 32400 Ribadavia – Ourense, con número de identificación fiscal J32445280. A utilización do Sitio web polos usuarios implica a aceptación plena e sen reserva algunha de todas as condicións incluídas no Aviso Legal que estea vixente en cada acceso ao Sitio web. Dado que AeB Comunicación e Deseño S. C. resérvase o dereito para modificar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso, o presente Aviso Legal, o usuario debe lelo atentamente en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar calquera dos contidos e servizos ofrecidos no Sitio web, xa que este pode sufrir modificacións. Algúns servizos do Sitio web poden estar sometidos a condicións particulares que substitúen, complementan ou modifican o presente Aviso Legal e que deberán ser igualmente aceptadas polos Usuarios antes de iniciarse a prestación do servizo en cuestión.


AeB Comunicación e Deseño S. C. poderá libremente suspender, bloquear, interromper ou cancelar o Servizo nos seguintes casos:

1.- para garantir a seguridade do servizo ou a canle de acceso,

2.- cando o Sitio web sexa utilizado de forma fraudulenta ou abusiva,

3.- cando sexa necesario realizar operacións de mantemento ou reparación do servizo, e

4.- cando se produza un incumprimento por parte do Usuario.

O acceso ao Sitio web é gratuíto salvo no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso que contratasen os Usuarios. O acceso ao Sitio web, e especialmente, a eventual contratación dos produtos e servizos que poidan ofrecer a través do mesmo, están reservados a persoas maiores de 18 anos, non facéndose AeB Comunicación e Deseño S. C. responsable das consecuencias derivadas do incumprimento desta medida.

Os Usuarios comprométense a utilizar os servizos e contidos do Sitio web de conformidade co establecido na Lei e no presente Aviso Legal, respondendo fronte a AeB Comunicación e Deseño S. C. ou fronte a terceiros, dos danos e prexuízos que puidesen causar como consecuencia do incumprimento das devanditas obrigacións, e das actuacións levadas a cabo que sexan de carácter ilícito, neglixente, fraudulento, ou que contraveñan o principio de boa fe, os usos xeralmente aceptados ou a orde pública.

Queda expresamente prohibido o uso do Sitio web con fins ilícitos, lesivos dos bens, os intereses ou a reputación de AeB Comunicación e Deseño S. C. ou de terceiros, ou que de calquera outra forma danen, sobrecarguen ou inutilicen as redes, servidores e demais equipos informáticos (hardware) ou produtos e aplicacións informáticas (software) de ou de terceiros.

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL

Os textos, imaxes, sons, animacións, vídeo e o resto de contidos deste Website son propiedade de AeB Comunicación e Deseño S. C., ou de terceiros que licenciaron ou autorizaron a AeB Comunicación e Deseño S. C. para o seu uso. Todos os logotipos, marcas e deseños industriais que aparecen neste Website forman parte dos dereitos de Propiedade Industrial e Intelectual rexistrados por AeB Comunicación e Deseño S. C., quedando prohibida calquera modalidade de explotación, é dicir, a reprodución, distribución, comunicación pública e transformación sen a autorización expresa de AeB Comunicación e Deseño S. C.. Prohíbese a divulgación, utilización, transmisión, distribución, reprodución e transformación, total ou parcial, en calquera soporte ou medio, dos contidos deste Website sen o previo e expreso consentimento de AeB Comunicación e Deseño S. C., salvo que se indique o contrario ou o seu uso sexa a título persoal e non vulnere os dereitos recoñecidos a AeB Comunicación e Deseño S. C. pola lexislación vixente. A información e datos proporcionados por este Website poden referirse tamén a promocións ocasionalmente non dispoñibles, xa sexa por motivos de dispoñibilidade loxística ou por cesar na súa oferta. Como resultado do compromiso de mellora continua dos servizos de AeB Comunicación e Deseño S. C., os prezos, ofertas, especificacións técnicas ou orgánicas, fotografías, dos servizos, instalacións ou materiais poden variar sen aviso previo/previo aviso, así como calquera outra información aquí recollida. Rogamos consúltenos telefonicamente para unha información máis exhaustiva.

RESPONSABILIDADE

AeB Comunicación e Deseño S. C. procura que os contidos recollidos no seu Sitio web sexan da maior calidade posible, pero non garante a exactitude, exhaustividade e actualidade dos mesmos. O acceso ao Sitio web e a utilización que poida facerse das informacións e contidos que aparecen, é responsabilidade exclusiva dos Usuarios. AeB Comunicación e Deseño S. C. non responderá das consecuencias, danos ou prexuízos que puidesen derivarse do devandito acceso ou uso da información ou dos contidos. AeB Comunicación e Deseño S. C. non garante a ausencia de virus ou calquera outro elemento informático daniño. Será responsabilidade dos Usuarios a utilización das ferramentas, medios ou sistemas adecuados para a detección e desinfección dos elementos informáticos daniños. AeB Comunicación e Deseño S. C. non se responsabiliza dos danos producidos nos equipos informáticos dos Usuarios ou de terceiros durante ou como consecuencia do acceso ao Sitio web. O acceso ao Sitio web require de servizos e subministracións provistos por terceiros, sen que sexa responsabilidade de AeB Comunicación e Deseño S. C. controlar a calidade, dispoñibilidade, continuidade e funcionamento dos mesmos. AeB Comunicación e Deseño S. C. non se responsabiliza dos danos ou prexuízos de calquera tipo producidos aos Usuarios que sexan consecuencia de fallos, interrupcións ou suspensións do servizo de conexión ás redes de telecomunicacións durante o acceso ao Sitio web.


AeB Comunicación e Deseño S. C. non garante a falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento do Sitio web e/ou dos seus servizos.

© A&B Comunicación. Todos os dereitos reservados